> > Liittymiskaavake

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Tornionseudun karaokeyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Tornio.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:

 Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää karaokelaulun ja musiikkitoiminnan  kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja, hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, järjestää omia musiikki-ja esiintymistilaisuuksia, järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia esiintymis- ja kilpailumatkoja sekä on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia musiikki- ja esiintymistilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää- ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.


3. Jäsenet:

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistykseen voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa.


4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu:

 Yhdistyksen varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun sekä erikseen kannattavina jäseninä olevilta henkilöiltä ja erikseen yhteisöiltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistykseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi liittyvältä peritään kertaluonteinen liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä liittymis-ja jäsenmaksua.


6. Hallitus:

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä.Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä Äänten mennessä tasan ratkaisee puhenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksenpuheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus:

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään  kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset:

 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmeneosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden  kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,  jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta  jäsenille lähetetyillä sähköpostiviesteillä tai niille joilla ei ole sähköpostiosoitetta, postitetuilla kirjeillä tai  ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.


11. Vuosikokous

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
 kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
 muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja
 kannatusjäsenmaksujen suuruus

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
 asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle  niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa  vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava  sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään  sen varat samaan takoitukseen.


© Karpalot - 2017